Fleire flytta frå enn til Oslo i fjor. Uvanleg, ifølgje Statistisk sentralbyrå.
NPK-NTB
NPK-NTB

Sist Oslo hadde eit flytteunderskot, var i 2000, viser den siste statistikken frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ei uvanleg sterk utflytting i 4. kvartal i fjor bidrog sterkt til underskotet, ifølgje SSB.

Korona og høge bustadprisar

– Det har vore spekulert på om korona har skulda for denne markerte auken i utflytting på slutten av året. Sidan livet for tida er lettare og meir normalt dei fleste andre stader i landet enn i Oslo, og det har vist seg mogleg for mange å utføre arbeidet sitt frå heimen – uansett kvar det ligg, heiter det i rapporten.

Administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: Joakim Karlsen

Norges Eiendomsmeglerforbund meiner likevel den høge prisveksten på bustader i Oslo det siste året, trass i pandemien, kan forklare noko av flyttemønsteret.

– Prisveksten ser no ut til å tvinge fleire til å etablere seg utanfor Oslo, der prisnivået er meir overkommeleg. Trenden blir truleg forsterka av vedvarande covid-19-restriksjonar, stillstand og høgare arbeidsløyse i Oslo, seier direktør Carl O. Geving.

I fjor hadde tre fylke større samla utflytting enn innflytting, eller eit flytteunderskot, trass innvandring. Forutan Oslo gjeld dette Nordland og Troms og Finnmark.


Marie Nielsen Solberg frå Stjørdal.
ANNONSE