Stortinget lenkar Listhaug til to asylforlik

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Arbeidsinstruks. Vegkart. Marsjordre. Meldinga frå asylkameratane på Stortinget er ikkje til å misforstå: No må Sylvi Listhaug (Frp) levere.

Etter tur slo dei seks parlamentariske leiarane fast sine forventningar til den ferske innvandrings- og inkluderingsministeren då integreringsforliket vart lagt fram onsdag ettermiddag.

– Det er vel ingen statsråd som har fått ein så klar marsjordre nokon gong idet ho har tiltredt, konstaterer Venstre-leiar Trine Skei Grande overfor NTB.

– Når eg har høyrt Listhaug i dag, har ho berre snakka om innstramming. Ho trenger ein instruks på integrering. Det har ho fått, seks timar etter at ho tiltrådte, tilføyer KrF-leiar Knut Arild Hareide.

LES OGSÅ:Her er den nye regjeringa

Glad Støre

Høgre, Ap, Frp, KrF, Sp og Venstre står bak dei 64 punkta i den seks sider lange avtalen. Dei same partia stod 19. november bak forliket om asylinnstrammingar.

– Eg er glad eg lever i eit land som får til noko slikt. Splittande konfliktar i nasjonalforsamlinga i desse spørsmåla bidrar til konfliktar ute i landet, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han forventar at Listhaug no viser ei anna side overfor Stortinget enn kva ho har gjort hittil.

– Som politikar snakkar ho i store bokstavar og slår hardt, men i denne jobben må ho opptre samlande. Vi veit det er frykt og latente konfliktar i mange lokalsamfunn. Ho må bidra til at frykta vert lagt til side, seier Ap-leiaren.

Frp: Kjem meir

Frps parlamentariske leiar Harald Nesvik avviser at partiet no deler innvandrings- og integreringspolitikk med Ap:

– Det gjer vi ikkje. Frp har ein heil haug med forslag som vi er klare til å fremje for Stortinget dersom det blir behov for det.

Då Listhaug fekk nøkkelen til Justisdepartementet tidlegare på dagen, slo ho fast at hovudprioriteten framover nettopp blir å stramme inn og stille krav.

– Eg er glad eg no har eit bredt politisk fleirtal bak meg for å stramme inn. Eg skal gjere mitt yttarste for å halde tilstrøyminga nede og sørgje for at dei som skal ut, vert sendt raskast mogleg ut, sa Listhaug.

– Så skal vi sjølvsagt jobbe godt inn mot Stortinget for å få breiast mogleg fleirtal for å gjennomføre dei endringane som er nødvendige, tilføydde ho.

LES OGSÅ:Gi meg ikkje handa di, ven

Ikkje tvang

Dei neste to åra skal 40.000 flyktningar busetjast i Noreg. Avtalen slår fast at kommunane ikkje skal tvingast til å ta imot asylsøkjarar. Samtidig skal ekstrautgiftene ved busetjing kompenserast, men i kva grad dette vil skje, er uklart.

– No skal regjeringa og KS setje seg ned og sjå på kva som er meirkostnadene knytt til barnehage, skule, barnevern og helse, seier Sps Marit Arnstad.

– Vi forventar at regjeringa kjem tilbake til Stortinget med eit forslag som inneber ein full kompensasjon, legg ho til.

Avtalen opnar for auka bruk av selvbusetjing innanfor den enkelte kommune og utbyteavgrensingane ved etablering og drift av mottak. Samtidig vert introduksjonslova mjuka opp. Fordelingsnøkkelen som har «straffa» kommunar som tidlegare har tatt imot mange asylsøkjarar, kan også bli endra.

Ein eiga imamutdanning kan komme, til liks med lønn til pensjonerte lærarar for innsats i asylmottak. Bebuarar skal i større grad involverast i drift av og helsestell ved mottak. Samtidig kan religiøse leiarar som «bidrar til å svekkje integreringa» bli nekta opphald. (©NPK)

Faktaboks

I forliket heiter det blant anna at:

• Kommunane skal få betalt for kostnadene ved å busetja asylsøkjarar.
• Asylsøkjarane skal få vera med på å drifta mottaka.
• Helsepersonell blant bebuarane på asylmottak kan bidra i helsestellet.
• Det skal bli vanskelegare å ta ut store utbyte frå drift av asylmottak.
• Berre statar som praktiserer religionsfridom skal få lov til å finansiere trussamfunn i Noreg.