Me må gjera meir for å tiltrekka oss flinke fagfolk frå utlandet, meiner initiativtakarane bak ein studie om kompetanseinnvandring.

mm

– Me er avhengige av ein høg del utanlandske fagfolk innan viktige sektorar som helse, bygg og anlegg, forsking og offshoreindustri. No må vi ta innover oss at det blir kamp om dei gode hovuda, sa Lars-Kåre Legernes, administrerande direktør i Oslo Handelskammer i eit debattmøte tysdag.

Saman med Forskningsrådet, næringsforeningene i dei største byane til landet og Abelia, samskipnaden for kunnskaps- og teknologibedrifter, står dei Handelskammer bak ein omfattande studie om kompetanseinnvandring til Noreg.

– Næringslivet og kommunale styresmakter kan gjera ein del for å stimulera til kompetanseinnvandring. Men det er òg trong for ein nasjonal politikk på dette feltet, slik dei har i til dømes Danmark og Canada. Me må hugsa at dei beste kan velja og vrake blant jobbar i heile verda, sa Legernes, ifølgje Newswire.no.

At Noreg er blant dei dyraste landa i verda å produsere var og tenester i, gjer oss ekstra avhengige av andre fortrinn, understreka Paul Chaffey, administrerande direktør i Abelia.

LES OGSÅ: Aukande mangel på ingeniørar

Må vera betre
– Når prisnivået er 60 prosent høgare enn gjennomsnittet i OECD, må me vera 60 prosent betre enn konkurrentane våre på område som kunnskap, teknologi og effektivitet, sa Chaffey.

Viss ikkje risikerer me avindustrialisering og stigande arbeidsløyse når investeringane på norsk sokkel avtar.

– Nesten all forsking og kunnskapsoppbygging skjer utanfor Noregs grenser. For å oppretthalda produktivitet og verdiskapning må me difor tiltrekka oss og halda på dei beste hovuda utanfrå. Me må vera ein attraktiv stad å koma til for flinke folk som vil utdanna seg, forska og jobba.

Òg Chaffey etterlyste ein overordna politikk for å stimulera ei slik utvikling, men peikte òg på praktiske grep som betre tilrettelegging for familiar og breiare tilbod av internasjonale skular.

Det er viktig at føretaka kan få rekruttere og halde kompetansen frå utlandet utan unødvendige byråkratiske hindringar, meinte Kristin Omholt Jensen, prosjektleiar for studien som danna bakgrunn for diskusjonen.

LES OGSÅ: IT-næringa skrik etter fleire kvinner

Suksessfaktor
– Det er enklare å rekruttera til eit føretak i ein region som er kjent for noko spesielt, så utvikling av næringsklynger er ein fordel. Dessutan er det trong for betre informasjonen på nett om korleis det er å bu og jobba i Noreg, gjerne på ein dialogbasert, digital plattform, sa Omholt Jensen, ifølgje Newswire.

Føretak som vil lukkast globalt i konkurranseutsette og kunnskapsbaserte bransjar, bør bringa kunnskap frå heile verda inn i eige produktutviklingsteam, påpeika Tove Selnes, HR-direktør i Opera Software.

– Me treng å forstå internasjonale trendar i produktutviklinga, og påverka dei. Difor har me medvite rekruttert topptalenter frå heile verda. Ved kontoret i Oslo er me no over 50 nasjonalitetar som jobbar saman. Det meiner me er ein av nøkkelfaktorene bak den internasjonale suksessen vår, sa Tove Selnes.

QUIZ: Kva veit du om innvandring?

Høve til å kombinera arbeid og fritid, godt barnehage- og skulesystem, låg kriminalitet, frisk luft, tilgjenge til naturopplevingar og rimelege flybillettar ved behov for heimreise, var moment ho meinte mange av dei utanlandske kollegaene set pris på ved Noreg.

– Men internasjonalt tilsette krev òg ein del av føretaket når det gjeld å bidra til integrering, byggja sosialt nettverk, språkopplæring og praktisk bistand for å finna bustad og barnehage, la ho til.

– Hadde folk skjøna kor bra det er å leva og jobba i Noreg, så hadde det kome mange fleire, sa Silvija Seres, dagleg leiar i TechnoRocks.

Les meir om yrkesval her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.44

LES OGSÅ

ANNONSE