Rekordmange kvinner til byggebransjen

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Vi fryktar dei får sjokk

I år blir det utdanna nesten tre gonger så mange kvinnelege byggingeniørar som for ti år sidan.

Kvinnedelen på byggstudiet på NTNU i Trondheim har auka frå 25 prosent i 2003 til over 40 prosent. Både i 2011 og 2012 var delen 43 prosent, og det er venta ein like høg del i år, viser tal frå Norsk samfunnsvitskapelege datateneste.

– Det er flotte at nesten halvparten av alle nyutdanna byggingeniørar frå NTNU no er kvinner. Men vi fryktar dei får sjokk når dei ser kor mannssjåvinistisk og reaksjonær byggebransjen er, seier Magnus Aune Hvam, administrerande direktør i entreprenørselskapet Forny til Newswire.no.

Han viser til at det knapt finst kvinner på norske byggeplassar og meiner bransjen går glipp av verdifulle menneskelege ressursar om ikkje problemet blir tatt på alvor.

Haldningsendring
– Kvinnelege ingeniørar gjer arbeidsplassen betre. Dei tilfører ein eigen dynamikk, stemninga blir betre. Og fagleg er dei minst like dugelege, seier Hvam.

Han etterlyser ei generell haldningsendring som gjer det meir attraktivt for kvinnelege ingeniørar å jobbe ute på byggeplassane.

– I motsett fall kan me risikera at flesteparten av kvinnene forsvinn til konsulentbransjen og det offentlege, seier han.

Han blir støtta av Hela Brown, byggingeniør med over 20 års røynsle frå ulike leiarfunksjonar på norske byggeplassar.

– Som kvinne er ein stort sett åleine på byggeplassen. Det kan vere skremmande å koma inn og jobba på ein arbeidsplass der alt går på menn sine premissar, og spesielt for nyutdanna, seier Brown til Newswire. Ho arbeider i det rådgivande ingeniørselskapet Høyar Finseth.

Brown karakteriserer ikkje seg sjølv som feminist eller likestillingsforkjempar, men meiner arbeidsmiljø med gammaldagse kjønnshaldninger kan vera ei ekstra belastning som ikkje alle kvinner toler.

LES OGSÅ: NTNU gir alt for jentene

Må bevisa
– Eg har opplevd alt frå skitkasting og sjikanering til å bli fullt oversett i møte. Slik det er i dag skal ein vere tøff for å halda ut særleg lenge. Eg kjenner fleire kvinnelege ingeniørar som har gjeve seg etter kort tid, seier ho.

For å klare seg i det mannsdominerte miljøet må kvinnene yte ekstra.

– Vi blir tvinga ofte til å overprestera. Det er lite rom for å gjere feil. Ein må vera på topp og bevisa heile tida. For unge kvinnelege ingeniørar kan det følast som om ein blir testa kvar dag, seier Brown.

Ho meiner likevel utviklinga går i rett retning.

– Det har skjedd positive ting dei siste åra. Det er til dømes slutt på nedsettande kjønnskommentarer. Samstundes er det etablert eigne mentorprogrammer hos dei store entreprenørane for å inkludera kvinner på ein naturleg måte, og det er konstruktivt og gledeleg, seier ho.

Samanlikna med nabolanda våre meiner ho dessutan Noreg ligg føre.

– Eg har arbeidd som ingeniør også i Tyskland og Sverige, og rett skal vere rett, Noreg er klart det beste landa å jobbe i for oss jenter, seier Brown.

LES OGSÅ: Kvinner og menn like ambisiøse

Tilfører kvalitet
Brown meiner kvinnelege ingeniørar har noko vesentleg å tilføra prosjekta.

– Vi jobbar annleis. Vi ser heilskapen på ein annan måte som er verdifull for bygget, seier ho.

Magnus Hvam i Forny støttar dette synet.

– Bransjen sjølv ynskjer fleire kvinner. Vi har erfart at kvinner i byggjeleiinga gjer prosjekta betre, dei skapar betre resultat for kundane våre. Og for å vera ein god leverandør må vi spegla behova til kunden, seier Magnus Hvam.