Politistudentane er sterkt misnøgde med to av fire hovuddelar av utdanninga. Samstundes er kapasiteten sprengt både i teoretiske og praktiske fag. 

Geir Molnes/Universitas
Geir Molnes/Universitas

Førebyggjande politiarbeid, og politi og samfunn er dela av politiutdanninga som ikkje held mål, ifølgje ein evaluering av det tredje studieåret utført av studentane som gjekk ut av Politihøgskolen (PHS) i år. 

– Einskilde av faga innan desse områda er mindre relevante. Undervisinga kan ha vore mangelfull og lite yrkesretta. Nokre av faga gjev oss lite utbytte sett i ljos av yrket vi skal uttøve, seier Bakke. 

Vil føre til endringar
Etter ein ny rammeplan, som kom i 2007, vart dei ulike faga i det tredje året på PHS delt inn i fire ulike hovedområde. Desse områda er no vorte evaluert. Åtte av ti politistudentar er anten lite eller middels nøgt med hovudområdet «Politi og samfunn». 

Hovudområdet «Førebyggjande politiarbeid» var òg lite populært blant politistudentane, 65 prosent av studentane svarte at dei anten var lite eller middels nøgd med området. 

Assisterande rektor ved PHS, Nina Skarpane sine, stadfestar at evalueringa vil få konsekvensar allereie for dagens politistudentar. 

– Vi har ein pågåande prosess, og vi tek studentane på alvor. Nokre endringar blir det allereie i år. Samstundes skal vi i gang med ein større rammeplanevaluering, som blir i gang no sett. Då vil vi sjå på høvet for grundigare endringar, seier Skarpane sine. 

Ynskjer meir operativ trening
Studentane er langt meir nøgt med områda «Etterforskning» og «Operative oppgåver». Mange av studentane ynskjer meir trening innan desse faga. 

– Vi meiner det kan vere vanskeleg å forsvare at fag som privatrettsleg jus sin og kriminologi får så mykje plass, samanlikna med dei yrkesrelaterte, politioperative faga, seier Bakke. 

Seniorrådgjevar ved PHS, Anette Sund, er ansvarleg for evalueringa. Ho meiner den operative delen av utdanninga har vorte styrkt dei seinaste åra, men mange ynskja ei ytterlegare betring. 

– Det har lengje vore diskutert om utdanninga legg for lite vekt på operativ trening, både når det gjeld kvantitet og kvalitet. Dette er eit utdanningsinnhald som krev store ressursar, og er styrkt dei siste åra. Til trass for dette veit vi at mange ynskjer ytterlegare styrking av dette utdanningsinnhaldet, seier Sund. 

Sund trekk fram at ein av betringane dei siste åra er at strykprosenten på våpengodkjenning har gått ned. 

Sprengd kapasitet
Det har lenge vore trongt om plassen ved PHS på Majorstua, og i år blir det trongare enn nokon gong. Dette er det første året skulen skal romme 720 studentar på kvart undervisningstrinn. 

– Studenttalet er tredobla på få år. Politihøgskolen i Oslo er opphavleg dimensjonert for langt færre studentar. Berre for få år sidan hadde vi 240 studentar per trinn, medan vi no har 720 studentar per trinn. Dei operative emna har spesielt dårlege rammeforhold. Operative disiplinar blir gjennomført i leir, seier Anette Sund. 

Tillitsvald for årets politistudentar, Are Arneberg, meiner kapasiteten er sprengt. 

– I år har vi samla sett dei største kulla nokosinne. Kapasiteten i Oslo er sprengt både på dei teoretiske faga og dei praktiske. På einskilde forelesingar må vi bruke eksterne klasserom med videooverføring, i tillegg til det største auditoriet til skulen. 

Assisterande rektor Nina Skarpane sine meiner PHS har kapasitet til å ta imot dei studentane som går der no. Samstundes er ho open på at den manglande plassen set avgrensingar for studentane. 

– Studentane må gjennomføre den operative treninga si i leir. Men slik har det alltid vore. Vi kan ikkje ha større bachelor-kull på Majorstua enn det vi har no. Vi ser på høvet saman med Statsbygg for å byggje ut på Majorstua. 

Kunne utnytta plassen betre

Arneberg er òg oppteke av at dagens lokale kunne vorte utnytta på ein meir effektiv måte. 

– Vi burde hatt betre fasilitetar for operativ trening. PHS kunne òg vore flinkare til å utnytte dei noverande fasilitetane og la studentane drive eigentrening, seier Arneberg. 

Simen Bakke, som var tillitsvald før Arneberg, er samd med sin arvtakar. 

– Fasilitetane der ein kan øve praktisk er ikkje dimensjonert for dagens studentkull. Men vi utnyttar heller ikkje plassen og utstyret optimalt no. Vi har til dømes berre éin skytesimulator. Det kan vere tilstrekkeleg, men då burde vi òg bruke det heile året. Her er det viktig å få logistikken til å gå opp, seier Bakke. 

På trass av utfordringane ved PHS, synest Bakke leiinga er flinke til å lytte til studentane sine. 

– Studentdemokratiet blir inkludert i fleire viktige utval. Vi ser i løpet av studieåret at leiinga erkjenner at det er betringspunkt, og at det nyttar å seie i frå, seier Bakke. 

Les saka i Universitas(bokmål)!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.38
ANNONSE