Når det femårige klimaprogrammet for jordbruket går ut ved årsskiftet, vil regjeringa erstatte det med ei ny og breiare klima- og miljøsatsing.

NPK
NPK

Regjeringa har sett av 18 millionar kroner til det nye Klima- og miljøprogrammet for 2013.

I praksis er det tale om ei samanslåing av det noverande tiltaksprogrammet og informasjons- og utviklingsmidlane som er knytte til Nasjonalt miljøprogram. Dermed skal det nye miljøprogrammet dreie seg om både klimagassutslepp, redusert avrenning, kulturlandskap og naturmangfald.

– Eit tiltak kan ha effekt på utsleppa både til vatn og til luft, ofte er det positive samanhengar. Derfor har vi vurdert det som tenleg å slå saman desse to programma til eit Klima- og miljøprogram, seier Reidar Tveiten, som er ansvarleg for programmet i Statens landbruksforvaltning.

Landbruksforvaltninga og fylkesmannskontora skal forvalte løyvingane i tiltaksprogrammet.

©NPK

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.37

LES OGSÅ

ANNONSE