Gåver frå sparebankane til lokale tiltak har auka med ein halv milliard dei siste ti åra.

NPK
NPK

Sparebankane og sparebankstiftingane deler kvart år ut ein del av overskotet til såkalla allmennyttige føremål. Ifølgje Nationen var den samla gåvesummen i 2010 700 millionar kroner, mot 200 millionar i 2003. Auken kjem av at norsk økonomi går bra, og bankane er sterke.

Regjeringa tek i Finansmarknadsmeldinga til orde for meir medvit om kva midlane går til, og statssekretær Morten Søberg (Sp) ønskjer at bankane skal satse på tiltak som fremjar folkestyre og folkeopplysing.
 
– Det er interessant og oppløftande dersom vi ser meir av tiltak som styrkjer demokratisk deltaking og offentleg ordskifte, seier han til avisa.
 
Men næringspolitisk direktør Ole Morten Geving i Sparebankforeininga vil ikkje å låse tildelingane til spesielle område.
 
– Gåveordninga har utvikla seg over tid og er ein demokratisk institusjon som fungerer godt. Det er folk med kjennskap til lokalsamfunna og behova der som avgjer kva midlane skal gå til, og slik bør det halde fram i vere, seier han. (©NPK)
Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE