Helse- og sosialfag og påbygging med størst auke.

mm

Det har aldri vore så mange søkarar til vidaregåande opplæring som i år. Nye tal frå Utdanningsdirektoratet viser at stadig fleire elevar søkjer helse- og sosialfag og påbygging til generell studiekompetanse.

I år er det 204.543 søkarar til vidaregåande opplæring i offentlege skular. Dette er nestan 4.000 fleire enn i fjor.

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som har klart flest søkarar ved alle trinn. I Vg1 og Vg2 følgjer deretter helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. I Vg3 er påbygging til generell studiekompetanse det som skil seg ut med flest søkarar etter studiespesialisering.

Fleire søkar helse- og sosialfag
Det har vore ein jamn auke i søkarar til helse- og sosialfag på Vg1 dei siste åra, og auken fortset òg i 2011. I 2008 var det cirka 7.250 søkarar, i år er det 8.578 søkarar. Dette utgjer ein auke på 22 prosent.
Til Vg2 er auken i same tidsperiode på 13 prosent.

– Det er interessant å sjå at trenden med stadig fleire søkarar til helse- og sosialfag fortset. Auken er i tråd med behovet for denne typen arbeidskraft i samfunnet og vi håpar dette er ein tendens som vil slå positivt ut på arbeidsmarkedet om nokre år. Dette forpliktar jo òg arbeidslivet til å ta imot dei som søkjer læreplass, seier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.

Så langt har offentlege helseføretak vore lite flinke til å ta inn lærlingar i helsefag, men i januar i år gjekk regjeringa med krav til dei om å ta inn fleire lærlingar.

Færre søkar bygg og anleggsteknikk
På landsbasis er bygg- og anleggsteknikk det einaste yrkesfaglige utdanningsprogrammet som har ein nedgang i mengder søkarar til læreplass sammenlignet med i 2010. Nedgangen er på 7,4 prosent. Sammenlignet med 2008 er det 635 færre søkarar til læreplass i dette utdanningsprogrammet i år. Det tilsvarar ein nedgang på 19 prosent.

LES OGSÅ: 2500 utan læreplass

Mengda søkarar til Vg1 har derimot ikkje sunket frå i fjor. Etter ein kraftig nedgang frå 2008 til 2009 har søkertallet til Vg1 vore nokoleis likt dei siste tre åra for bygg- og anleggsteknikk.

Mange vel påbygging
Dei siste åra har det òg vore ein auke i mengder elevar som har søkt påbygging, frå 10.500 i 2008 til 12.110 i 2011. Det vil seie at kvar fjerde søkar til Vg3 søkjer påbygging til generell studiekompetanse.

– Det norske skolesystemet er fleksibelt, og dette viser at mange veljar alternative vegar til studiekompetanse. Ein analyse av fjorårets søkjartal viste at det var store variasjonar i kven som søkte påbygg. Den største gruppa kom frå helse- og sosialfag, der over 40 prosent av alle som var elevar på barne- og ungdomsarbeiderfaget søkte, seier Digre.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.29
ANNONSE