Politikk og samfunn

«Investering i kvinneidrett er avgjerande for å kunne konkurrere på like vilkår»

– Vi må halde fram med å utfordre og bryte ned barrierane kvinner møter. Dette inneber å støtte kvinneidrett økonomisk, gi han meir mediemerksemd, og fremje positive haldningar til kvinner i idrett, skriv Villemo Lomsdalen Marstein (14).

Villemo Lomsdalen Marstein (14)
Publisert

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Innlegget er omsett frå bokmål av redaksjonen.

Historisk sett har kvinner vorte hindra i å delta i idrett på lik linje med menn. På byrjinga av 1900-talet vart kvinner til dømes nekta tilgang til mange idrettsarenaer og konkurransar. Sjølv då dei fekk lov til å delta, vart dei ofte møtte med skepsis og diskriminering.

Dette har skapt langvarige sosiale barrierar som framleis påverkar kvinner i idretten i dag.

Sjølv om kvinneidretten veks over heile verda, er det framleis mange utfordringar som må overvinnast. Stadig fleire ser opp til stjernesportutøvarar som Alexia Putellas, Serena Williams og Ada Hegerberg. I dag er det berømte nummer 10 på ryggen av Barcelona-drakta ikkje lenger reservert for Lionel Messi, men tilhøyrer no den norske høgrevingen Caroline Graham Hansen.

Denne utviklinga er utvilsamt positiv. Mange arbeider hardt for å oppnå likestilling mellom kjønna i idrettsverda. Likevel møter kvinnene som kjempar for denne viktige endringa framleis mykje motstand og negative haldningar.

quote-left

Trass i denne aukande interessa, verkar det som om UEFA framleis ikkje har full tillit til potensialet til kvinnene

quote-right

I Europa har kvinnefotballen aldri vore større. Meisterligakampane fyller stadionane gong på gong. Billettar til finalane blir utselt på minutt. Dette viser at etterspurnaden etter kvinnefotball er høg.

Publikum ønskjer å oppleve elitespelarane i aksjon.

Trass i denne aukande interessa, verkar det som om UEFA framleis ikkje har full tillit til potensialet til kvinnene. I mai 2024 spelte Barcelona mot Lyon i Mesterligafinalen på Estadio de San Mamés i Bilbao. Stadionen har ein kapasitet på 53 289 tilskodarar. Men då det vart annonsert at Mesterligafinalen i 2026 skal spelast på Ullevaal Stadion i Oslo, som har ein kapasitet på berre 28 000 tilskodarar, vart mange skuffa.

Sjølv om dette kan verke som ei god nyheit for norske fotballfans, signaliserer den reduserte kapasiteten ein mangel på tru på evna kvinnefotballen har til å tiltrekkje seg store mengder fanst.

Økonomiske barrierar

Økonomiske barrierar speler også ei stor rolle i den manglande likestillinga i idretten. Kvinnelege idrettsutøvarar får ofte langt mindre økonomisk støtte og sponsormidlar enn dei mannlege kollegaene sine. Dette avgrensar høva deira til å utvikle seg og prestere på toppnivå.

Investering i kvinneidrett er avgjerande for å kunne konkurrere på like vilkår.

Eit vanleg argument mot likelønn i idrett er at kvinnelege utøvarar får betalt vesentleg dårlegare fordi «ingen vil sjå dei spele». Det blir hevda at lønna til spelarane i stor grad kjem frå billettsal.

Denne påstanden blir likevel stadig meir irrelevant. Kvinneidrett tiltrekkjer seg no eit stort publikum. Den aukande interessa for kvinnefotball beviser at marknaden finst. Å redusere kapasiteten på finalearenaene sender eit feil signal. Det undergrev den veksten og entusiasmen som er tydeleg blant fans over heile verda.

Mediedekning og synlegheit

Mediedekninga av kvinneidrett er også ein stor barriere. Kvinnelege idrettsutøvarar får langt mindre mediedekning enn menn. Dette påverkar deira synlegheit og popularitet. Dette igjen påverkar sponsorinntekter og lønningar.

For å oppnå reell likestilling må media gi kvinneidretten den merksemda ho fortener.

For å fremje reell likestilling i idretten må vi anerkjenne og støtte prestasjonane til kvinnene på same måte som menns. Det er ikkje berre eit spørsmål om rettferd, men også om å gi publikum det dei ønskjer. Høg kvalitet og spennande idrett, uavhengig av kjønn.

Kvinnelege idrettsutøvarar fortener like mykje anerkjenning, ressursar og støtte som dei mannlege kollegaene sine. Det er på tide at vi som samfunn fullt ut støttar dette skifta. Ved å gjere det kan vi bidra til ein meir rettferdig og inkluderande idrettsverda for alle.

Framtida for kvinner i idrett

For å skape ei rettferdig og likestilte idrettsverda må vi halde fram med å utfordre og bryte ned barrierane kvinner møter. Dette inneber å støtte kvinneidrett økonomisk, gi han meir mediemerksemd, og fremje positive haldningar til kvinner i idrett.

quote-left

Det er ikkje berre eit spørsmål om rettferd, men også om å gi publikum det dei ønskjer

quote-right

Gjennom desse tiltaka kan vi bidra til å skape ein meir inkluderande og rettferdig framtid for alle idrettsutøvarar, uavhengig av kjønn.

Ein veg mot likestilling

Å fjerne barrierane for kvinner i idrett krev ein kollektiv innsats frå heile samfunnet. Det er nødvendig med politiske tiltak som sikrar lik lønn og finansiering. Idrettsorganisasjonar må prioritere investering i kvinneidrett. Media må dekkje kvinnelege idrettsutøvarars prestasjonar på same måte som menns.

Samtidig må vi som publikum støtte kvinnelege idrettsutøvarar ved å delta på arrangement, følgje dei i media og heie dei fram. Berre gjennom felles innsats kan vi oppnå ei idrettsverd der alle, uavhengig av kjønn, får like høve til å lykkast. Dette er ikkje berre ein kamp for kvinnene i idretten, men for ei rettferdig og likestilt framtid for oss alle.

La oss stå saman og skape ei betre framtid for idretten. Ei framtid der talent, innsats og lidenskap blir anerkjend og verdsett, uavhengig av kjønn.