Klar nedgang i utslepp av klimagassar

Utsleppa av klimagassar i Noreg gjekk ned med 4,7 prosent i 2023, viser førebelse tal frå SSB. – Jobben vår blir å halde tempoet oppe, seier klimaministeren.

NPK-NTB-Heather Eliassen
Publisert

– Dette viser at klimapolitikken fungerer. Mellom anna har elektrifisering av sokkelen og fleire elbilar bidrege til utsleppsreduksjonen, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

Vegtrafikk, industri og olje- og gassutvinning bidrog mest til nedgangen, ifølgje SSB.

Klimagassutsleppa i Noreg i fjor var 2,3 millionar tonn lågare enn i 2022 og enda på 46,6 millionar tonn CO₂-ekvivalentar.

– Med «Grønn bok» har vi i regjeringa ein plan om å fortsetje å kutte utslepp i tida framover, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. | Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

Nedgangen sidan 1990 er på 9,1 prosent, noko som betyr at dei menneskeskapte utsleppa i Noreg i fjor var på sitt lågaste nivå i perioden.

– Klimatiltak i vegtrafikk og olje- og gassutvinning og lågare aktivitet i industrien har bidrege til nedgangen, seier seniorrådgivar Trude Melby Bothner i SSB.

Statens vegvesen: Gode nyheiter

– Dette er gode nyheiter. Det viser at målretta arbeid med å avgrense klimagassutsleppa nyttar, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Klimagassutsleppa frå vegtrafikken gjekk ned med 7,8 prosent i 2023. Statens vegvesen påpeikar at utsleppa går ned fordi folk køyrer elbil.

Det er 760 000 elbilar på norske vegar i dag. Så langt i år er 84 prosent av alle nyregistrerte personbilar nullutsleppskøyretøy.

Kollektivreiser gjekk opp igjen

Også kollektivreiser gjekk opp igjen i 2023 etter to år med koronarestriksjonar. Trafikkarbeidet til bussane auka med 4,2 prosent.

Vegtrafikken står ifølgje Statens vegvesen for rundt ein femdel av Noregs utslepp av klimagassar, og tyngre køyretøy for om lag halvparten av desse igjen.

Færre kyr gir nedgang i jordbruket

2023 var året med lågast utslepp av klimagassar frå jordbruket sidan 1990 med ein nedgang på 3,9 prosent frå 2022.

– Det kjem i hovudsak av færre mjølkekyr og ammekyr, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det var 3500 færre mjølkekyr i 2023 samanlikna med året før, og talet på ammekyr var 1500 lågare. Elles for storfe var talet nesten 17 900 lågare enn i 2022.

Elvestuen i Venstre: – Bra, men det går for sakte

– Det er bra at utsleppa går ned, og at Venstres elbilpolitikk og elektrifisering av sokkelen har gitt store bidrag. Likevel går det for sakte, regjeringa gjer for lite for å følgje opp klimaavtalen med EU og nå 2030-måla, seier klimapolitisk talsperson Ola Elvestuen i Venstre til NTB.

Elvestuen krev meir støtte til Enova og auka CO₂-avgift for å kunne nå klimamålet i 2030, og kjem med eit døme:

– I mai i fjor kutta Enova støtteordninga til elektriske varebilar, som gjorde det meir attraktivt å kjøpe elvarebil. Slike tiltak burde styrkjast, ikkje svekkjast, seier Elvestuen.

Også Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) påpeikar at regjeringa framleis ligg an til å bryte klimamålet med glans.

– Nedgangen i utsleppa frå vegtrafikk viser at elbilsatsinga fungerer – og det er bra. For å ta større kutt framover må vi sjå ein større innsats for å få fleire over på kollektiv, sykkel og gonge. Vi må også komme med fleire klimatiltak som kuttar utsleppa og utgiftene for folk, seier partileiar Arild Hermstad i MDG.