Noreg minst lykkelege i Norden – sjå heile lista

Endå ein gong blir Noreg rangert som det minst lykkelege landet i Norden på FNs lykkekåring. Finland toppar lista for sjuande året på rad.

NPK-NTB-André Lorentsen og Frode Kvam
Publisert

Danmark, Island og Sverige følgjer på dei tre plassane bak Finland. Noreg blir slått også av Israel, der undersøkinga vart gjennomført etter Hamas-angrepet og gisseltakinga i oktober i fjor.

World Happiness Report er ein rapport utarbeidd saman med FN og blir gjerne omtalt som FNs årlege lykkerapport. Den måler korleis folk i dei ulike landa opplever lykke og livskvalitet. Nytt denne gongen er at rapporten no også vurderer livskvalitet i ulike fasar. Rapporten avdekkjer store forskjellar mellom generasjonane. Spesielt dei unge har fått mindre tru på framtida.

Omtrent 1000 personar frå kvart land deltek i undersøkinga kvart år og blir bede om å evaluere ulike sider av livskvaliteten. Subjektive vurderingar av livskvaliteten er ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI) viktige, mellom anna fordi dei påverkar helse, levevanar og framtidsval.

Vanskelegast for dei yngre

– Norden er eldresenteret til ei lykke. Alle dei fem nordiske landa ligg øvst blant dei som er over 60 år, seier seniorforskar Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet (FHI), som i fleire år har forska på lykke, til NRK.

Noreg ville gått ut av kåringa som det tredje lykkelegaste landet i verda viss det berre var personar over 60 år som deltok i undersøkinga.

Tek ein omsyn berre til aldersgruppa under 30 år, ville Noreg ha vorte nummer 20.

– Denne aldersgruppa har negative forventningar til framtida. Det er mange faktorar som speler inn her. Dei er mellom anna bekymra for arbeid, økonomi og bustad, seier Nes.

Dette er lista:

 1. Finland
 2. Danmark
 3. Island
 4. Sverige
 5. Israel
 6. Nederland
 7. Noreg
 8. Sveits
 9. Luxembourg
 10. Australia
 11. New Zealand
 12. Costa Rica
 13. Kuwait
 14. Austerrike
 15. Canada
 16. Belgia
 17. Irland
 18. Tsjekkia
 19. Litauen
 20. Storbritannia
 21. Slovenia
 22. Dei sameinte arabiske emirata
 23. USA
 24. Tyskland
 25. Mexico
 26. Uruguay
 27. Frankrike
 28. Saudi-Arabia
 29. Kosovo
 30. Singapore
 31. Taiwan
 32. Romania
 33. El Salvador
 34. Estland
 35. Polen
 36. Spania
 37. Serbia
 38. Chile
 39. Panama
 40. Malta
 41. Italia
 42. Guatemala
 43. Nicaragua
 44. Brasil
 45. Slovakia
 46. Latvia
 47. Usbekistan
 48. Argentina
 49. Kasakhstan
 50. Kypros
 51. Japan
 52. Sør-Korea
 53. Filippinane
 54. Vietnam
 55. Portugal
 56. Ungarn
 57. Paraguay
 58. Thailand
 59. Malaysia
 60. Kina
 61. Honduras
 62. Bahrain
 63. Kroatia
 64. Hellas
 65. Bosnia og Hercegovina
 66. Libya
 67. Jamaica
 68. Peru
 69. Den dominikanske republikken
 70. Mauritius
 71. Moldova
 72. Russland
 73. Bolivia
 74. Ecuador
 75. Kirgisistan
 76. Montenegro
 77. Mongolia
 78. Colombia
 79. Venezuela
 80. Indonesia
 81. Bulgaria
 82. Armenia
 83. Sør-Afrika
 84. Nord-Makedonia
 85. Algerie
 86. Hongkong
 87. Albania
 88. Tadsjikistan
 89. Kongo-Brazzaville
 90. Mosambik
 91. Georgia
 92. Irak
 93. Nepal
 94. Laos
 95. Gabon
 96. Elfenbeinskysten
 97. Guinea
 98. Tyrkia
 99. Senegal
 100. Iran
 101. Aserbajdsjan
 102. Nigeria
 103. Palestina
 104. Kamerun
 105. Ukraina
 106. Namibia
 107. Marokko
 108. Pakistan
 109. Niger
 110. Burkina Faso
 111. Mauritania
 112. Gambia
 113. Tsjad
 114. Kenya
 115. Tunisia
 116. Benin
 117. Uganda
 118. Myanmar
 119. Kambodsja
 120. Ghana
 121. Liberia
 122. Mali
 123. Madagaskar
 124. Togo
 125. Jordan
 126. India
 127. Egypt
 128. Sri Lanka
 129. Bangladesh
 130. Etiopia
 131. Tanzania
 132. Komorane
 133. Jemen
 134. Zambia
 135. Eswatini
 136. Malawi
 137. Botswana
 138. Zimbabwe
 139. Kongo
 140. Sierra Leone
 141. Lesotho
 142. Libanon
 143. Afghanistan

Venner oss til å ha det bra

Den norske befolkninga er likevel omtrent like fornøgde i år som i fjor og ligg høgt globalt. Men sjølv om vi har opplevd aukande velstand, har ikkje lykkenivået følgt etter.

FHI meiner dette særleg kjem av fire faktorar:

 • Tilvenning – folk flest har ein tendens til å venne seg til nye og forbetra levekår og heve forventningane sine i tråd med forbetringar.
 • Minkande marginalnytte – det femte kakestykket gir mindre auke i tilfredsheit enn det første.
 • Sosial samanlikning – folk flest har ein tendens til å samanlikne seg med andre menneske og ofte med dei som har det betre.
 • Personlegdomstrekk og genetikk.

Lykkeleg under Solberg

Ein må tilbake til 2017 for å finne Noreg som det lykkelegaste landet i verda. Då var Erna Solberg (H) statsminister. Ho sa då til NTB at det var fint å leie det lykkelegaste landet i verda, men minte om at ikkje alle i Noreg har det like bra.

– Det er vanskeleg å måle lykke, sa Solberg, og uttalte sjølv at det å lære seg å vere tilfreds i livet er ein viktig nøkkel.

– Dette viser at vi har eit godt utgangspunkt, men det er framleis veldig mange menneske i samfunnet vårt som slit, og vi må bli betre for å møte dei, sa ho til NTB.

Årets rapport teiknar eit bilete av at yngre generasjonar er lykkelegare enn eldre generasjonar i dei fleste av landa i verda, men altså ikkje i Noreg. Og slett ikkje i USA.

Verre i USA

Det har vore ein generell lykkeopptur i Sentral- og Aust-Europa for alle aldersgrupper. Somme land, som Serbia og Bulgaria, har hatt ei særleg positiv utvikling det siste tiåret og klatra over 60 plassar på lista. USA og Tyskland har falle på årets rangering og er ikkje lenger blant topp 20-landa.

I fjor hamna landet på 15. plass. No ligg USA på 23. plass. Nedgangen heng saman med at amerikanarar under 30 år ikkje lenger kjenner dei har det like bra som før.

Viss det berre var amerikanarar over 60 år som hadde svart, ville USA ha hamna på 10. plass. Viss det berre var folk under 30 år som deltok i USA, ville landet ha hamna nede på 62. plass.

Funna står i kontrast til tidlegare års forsking der ein har avdekt at folk er lykkelegast i barndommen og byrjinga av tenåra, før lykkekjensla fell til det lågaste nivået halvvegs gjennom livet, og så stig igjen rundt pensjonsalderen.

– Ungdom, spesielt i Nord-Amerika, opplever i dag ei midtlivskrise, seier Jan-Emmanuel De Neve, ein økonomiprofessor ved Oxford-universitetet og som er blant forfattarane av rapporten, til nyheitsbyrået Reuters.

Rapporten viser at millenials (folk fødd på 80- og 90-talet) og dei endå yngre aldersgruppene i USA melder om einsemd i mykje større grad enn eldre landsmenn.

Ei rekke faktorar bidreg truleg til å redusere lykkekjensla til dei yngre aldersgruppene, påpeikar Dei Neve. Han trekkjer fram auka polarisering i sosiale saker, negative sider ved sosiale medium, og økonomiske ulikskapar som gjer det vanskelegare for yngre å ha råd til eigen bustad enn før.

Finsk lykke

I det lykkelegaste landet i verda, som altså grensar til Noreg, er det nærleiken til natur, og dessutan ein sunn balanse mellom arbeidsliv og fritid, som blir trekt fram som dei viktigaste årsakene til at finnane er så fornøgde. Det fortel lykkeforskar Jennifer De Paola ved Universitetet i Helsingfors til nyheitsbyrået AFP.

I tillegg har finnane det ho kallar «ei meir oppnåeleg forståing av kva et vellykka liv går ut på», samanlikna med til dømes USA der velstand ofte betyr det same som økonomisk vellykkaheit, seier ho.

Det finske velferdssamfunnet, tilliten finnane har til styresmaktene, lite korrupsjon og gratis helsetenester og utdanning er også viktige årsaker, ifølgje Paola.

– Det finske samfunnet er gjennomsyra av ei kjensle av tillit, fridom og stor grad av autonomi, seier De Paola.

Om lag 1000 personar i meir enn 140 land er spurde om å evaluere ulike sider ved livskvalitet. Finland har toppa føre Danmark dei siste sju åra. Noreg ligg som i fjor lågast blant dei nordiske landa på ein 7. plass. Heilt på botnen av lista ligg Afghanistan.

Felles for landa øvst på lista er at befolkninga er relativt liten. Nederland og Australia er dei einaste på topp 10 som har fleire enn 15 millionar innbyggjarar.