Rekordmange unge søkjer hjelp – fryktar å bli sendt til utlandet

Aldri før har så mange unge teke kontakt med hjelpeapparatet fordi dei er redde for at foreldra skal sende dei til utlandet. Det bekymrar regjeringa.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I fjor fekk Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlesting og negativ sosial kontroll og minoritetsrådgivarar rundt om på skular i alt 387 førespurnader om ufrivillig opphald i utlandet.

Det er 57 fleire førespurnader enn året før, eller ein auke på godt og vel 17 prosent, viser ferske tal frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) og Bufdir.

Bak mange av førespurnadene står minoritetsungdommar som fryktar å bli sende til utlandet mot vilje.

– Vondt å høyre

– At vi ser ein auke i talet på saker, kan vere eit resultat av at fleire kjenner til tenestene. Det er likevel vondt å høyre at det er ein auke i talet på personar som ber om hjelp. Det er svært alvorleg og gir grunn til bekymring, seier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NTB.

Ein viktig grunn til bekymringa er at det er avgrensa kva norske styresmakter kan gjere når ein person er i utlandet, særleg om han eller ho blir etterlatne i område som det er åtvara mot å reise til.

Ein del av sakene gjeld barn under 18 år. Det skaper særlege utfordringar, ifølgje utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Utanrikstenesta må ta omsyn til lovene og reglane i vertslandet, og det er svært varierande om desse gir vern mot tvangsekteskap eller andre handlingar som er straffbare i Noreg, seier ho.

– Derfor er førebygging så viktig. Vi må prøve å stoppe det før det skjer. Det er her minoritetsrådgivarar og Kompetanseteamet speler ei verdifull rolle, seier Huitfeldt.

Aukar år for år

Sidan Kompetanseteamet vart etablert i 2004, har talet på saker auka for kvart år. Frå 2015 til 2022 har talet på førespurnader til teamet meir enn dobla seg.

I fjor fekk teamet 891 saker på bordet – ein auke på godt over 17 prosent frå året før.

I tillegg til Kompetanseteamet er det oppretta minoritetsrådgivarar på 59 vidaregåande- og ungdomsskular i alle fylka i landet, og dessutan ved enkelte vaksenopplæringskontor og fylkeskommunale rettleiingssenter.

Det finst også eigne integreringsrådgivarar ved fire utanriksstasjonar – Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi.

I fjor fekk desse hjelpetenestene til saman 2.076 førespurnader.

Oppsving

Dei fleste sakene dreier seg om truslar og vald. Men samtidig er det altså eit klart oppsving i talet på saker som gjeld ufrivillig opphald i utlandet eller frykt for å bli sendt ut.

Av dei 235 sakene som integreringsrådgivarane registrerte i fjor, dreidde heile 172 seg om ufrivillig opphald i utlandet.

Ung kvinne med leppestift, utslått hår og vinterjakke

Aktivist Hoda Khamosh (27) har utmerka seg med sin motstand mot Taliban-regimet kamp for kvinners rettar i heimlandet Afghanistan.