Regjeringa har utnemnt eit ekspertutval som skal kartleggje klimarelaterte risikofaktorar og korleis dei kan verke inn på norsk økonomi.

Mellom anna skal utvalet greie ut om dei økonomiske konsekvensane av å omstille seg vekk frå fossile energikjelder, og korleis private og offentlege verksemder kan få eit best mogleg fagleg grunnlag for å handtere klimarisiko.

Martin Skancke, rådgivar i konsulentselskapet Skancke Consulting og tidlegare ekspedisjonssjef i Finansdepartementet skal leie ekspertutvalet.

Oppdatert: måndag 9. oktober 2017 15.59
ANNONSE