Utval skal vurdere økonomiske konsekvensar av klimaendringar

Regjeringa har utnemnt eit ekspertutval som skal kartleggje klimarelaterte risikofaktorar og korleis dei kan verke inn på norsk økonomi.

Nynorsk Pressekontor
Publisert
Oppdatert 09.10.2017 15:10

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Mellom anna skal utvalet greie ut om dei økonomiske konsekvensane av å omstille seg vekk frå fossile energikjelder, og korleis private og offentlege verksemder kan få eit best mogleg fagleg grunnlag for å handtere klimarisiko.

Martin Skancke, rådgivar i konsulentselskapet Skancke Consulting og tidlegare ekspedisjonssjef i Finansdepartementet skal leie ekspertutvalet.