Regjeringa har utnemnt eit ekspertutval som skal kartleggje klimarelaterte risikofaktorar og korleis dei kan verke inn på norsk økonomi.
mm

Mellom anna skal utvalet greie ut om dei økonomiske konsekvensane av å omstille seg vekk frå fossile energikjelder, og korleis private og offentlege verksemder kan få eit best mogleg fagleg grunnlag for å handtere klimarisiko.

Martin Skancke, rådgivar i konsulentselskapet Skancke Consulting og tidlegare ekspedisjonssjef i Finansdepartementet skal leie ekspertutvalet.

Oppdatert: måndag 9. oktober 2017 15.59

LES OGSÅ

ANNONSE