Her er kva vi likar best med jobben, og mindre godt.

Redaksjonen/Newswire
Redaksjonen/Newswire
Faktaboks

Kva vi er mest nøgt med på jobben:

Eg kan vera meg sjølv her på arbeidsplassen: 91 %
Dette er ein hyggeleg stad å arbeida: 91 %
Medarbeidarane her viser omsorg for kvarandre: 90 %
Som ny i denne verksemda føler ein seg velkomen: 90 %
Leiinga stolar på at medarbeidarane utfører arbeidet godt utan å sjå dei over skuldra: 87 %

Dette er kva vi er mindre nøgt med:

Eg følar at eg får delen min av overskotet til selskapet: 51 %
Vi har spesielle og unike gode her: 61 %
Medarbeidarane her får ei rettferdig løn for det arbeidd dei gjer: 61 %
Leiinga favoriserer ikkje nokon framfor andre: 66 %
Leiinga involverer medarbeidarane i avgjersler som påverkar arbeidet eller arbeidsmiljøet deira: 67 %

(Kjelde: Great Place to Work. Svara er prosendel som har svara ”Ofte sant” og ”Nesten alltid sant” på påstandane.)

NOREGS BESTE ARBEIDSPLASSAR 2016

20-49 tilsette
1. Soco

50-199 tilsette
1. Relekta-Gruppen

200-499 tilsette
1. EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Over 500 tilsette
1. Reitangruppen

LES FAKTALUKK FAKTA

Nesten 30 000 tilsette i over 180 norske selskap har sagt meininga si om 58 tilhøve ved arbeidsplassen. Undersøkinga er gjennomførd av rådgivingsselskapet Great Place to Work, som for 13. gong er Noregs beste arbeidsplassar kåra. 

Korleis det er å vera på jobben står fram som viktigare enn arbeidsoppgåvene, viser undersøkinga.

– Gode kollegaer er ofte det vanskelegaste med å byta til annan jobb. Ut over det reint jobbmessige er tilhøvet til dei svært viktig for korleis vi trivst ein stad, seier Jannik Krohn Falck, partnar i Great Place to Work til Newswire.

Å kunne vera seg sjølv, eit hyggeleg arbeidsmiljø og kollegial omsorg tronar på dei tre øvste plassane i undersøkinga.

– Nøgde tilsette er uvurderlig for eit føretak, for god produktivitet og låg gjennomtrekk av tilsette. Difor er det såg viktig å synleggjera dei som får det til, seier Krohn Falck.

– Dei beste leiarane er opptekne av å skapa meining og meistring. God leiing handlar om å ta gode strategiske val, men god kvardagsleiing er minst like viktig, seier han.

LES OGSÅ: Lite verdsett, men høgtrivsel

Vil ha meir
Undersøkinga deler selskapa inn i fire kategoriar. 20-49 tilsette, 50-199 tilsette, 200-499 tilsette og selskap med fleire enn 500 tilsette. Deltakarane er føretak som har kjøpt undersøkingar og rådgivning av GPTW siste året. Dei minste føretaka er ikkje med.

Bedriftstørrelse kan sjåast av nokon av svara. Til dømes er 90 prosent av tilsette føretak med 20-49 tilsette samd i påstanden om at leiinga informerer om viktige saker og endringar. Hos dei største føretaka er delen 75 prosent. Begge to er likevel betydeleg over nasjonale nivå.

Færre seier seg samde påstanden om at dei får ein bit av kaka når føretaket gjer det godt.

Det same gjeld når temaet er favorisering av tilsette.

– Openhet og tydelegheit frå leiinga om avgjerder knytte til opprykk er betre enn å vera taus, seier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

LES OGSÅ: Dette er dei beste yrka

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.08

LES OGSÅ

ANNONSE