I dag skulle det avgjerast om Stortinget skulle ta over avgjersla om Førdefjorden, og vurdera andre løysingar. Det var i praksis ein omkamp som vart tapt.

Kampen om Førdefjorden held fram, og skepsisen til sjødeponi utanfor Engebøfjellet i Naustdal kommune er stor på Stortinget. Så stor at det i dag vart lagt fram eit forslag om at avgjersler rundt gruveavfall i framtida skal vurdera andre alternativ enn sjødeponi – og sist torsdag vart det også foreslått av Senterpartiet at denne vurderinga skulle gjerast også når det gjeld Førdefjorden, av Stortinget.

Med andre ord – forslaget i dag ville ta avgjersla om sjødeponi i Førdefjorden frå regjeringa til Stortinget, og Stortinget ville vurdert ei anna løysing. Det var i praksis ein omkamp om sjødeponi i Førdefjorden.

Arbeidarpartiet kunne sikra den grundigast moglege behandlinga av framtida til Førdefjorden, men dei sviktar, sa ein skuffa Heikki Holmås (SV) etter debatten i Stortinget i dag.

Avstemminga er ikkje gjort offisielt når denne saka blir publisert, men resultatet er likevel klart – utan Ap si støtte går ikkje forslaget gjennom.

Bakgrunn: Føreslår å greie ut om landdeponi

Forslaget frå Senterpartiet, som kom inn i saka seint, vart avgjort av Arbeidarpartiet (Ap). Opposisjonen sto samla om å lata Stortinget ta ei ny utreiing av alternativ til sjødeponi, utanom Ap – og det vart gjort fleire appellar til partiet i forkant – men Ap enda med å stemma imot forslaget.

Dei la heller inn eit nytt forslag i dag – om at regjeringa skulle sjå til at miljøfaglege råd skulle vera grunnlaget for ei heilskapleg avgjersle rundt utsleppsløyve i Framtida, og at det skulle sikra berekraftig utvikling og ikkje gå ut over miljøet og ressursane over tid.

Arbeidarpartiet sin talsmann for energi og miljø, Terje Aasland, er ikkje einig i at dagens avstemming var ein omkamp om Førdefjorden.

Nei, det er ikkje eitt forslag som vart framstilt i dag som sa nei til sjødeponi. Det har blitt behandla eit prosessuelt spørsmål om forholdet mellom Stortinget og regjeringa, seier Aasland.

Arbeidarpartiet la fram eit nytt forslag i dag, som sikrar ei grundigare utreiing av alternative deponiløysingar for gruvedrift i framtida, men det vil ikkje verta gjeldande for Førdefjorden.

Aasland er ikkje samd med Heikki Holmås (SV) som meiner partiet har svikta.

Då argumenterer Holmås på ein litt underleg måte. Partiet hans styrte miljøverndepartementet då me var i regjering. Heikki må også gå gjennom SV si tilknyting til denne saka, seier Aasland, og siktar til utgreiinga som vart gjort rundt Førdefjorden i 2012, då konklusjonen var at eit landdeponi ville vera umogleg.

Arbeidarpartiet vart mellom anna oppmoda av ungdomspartiet sitt og leiar Mani Hussaini til å samla opposisjonen og leia Noreg inn i eit grønt eventyr.

Det har ikkje lukkast Framtida.no å få ein kommentar frå Arbeidarpartiet i denne saka.

LES OGSÅ: – Kan bli ein langvarig strid

Vil ha kampen i Stortinget
SV sin representant Heikki Holmås er ein av politikarane som har talt sterkast for at avgjersla om sjødeponi i Førdefjorden skal snuast på. Han var tydeleg skuffa under dagens debatt i Stortinget, då det vart tydeleg at Arbeidarpartiet ikkje ville støtta forslaget.

Han er klar på at han vil flytta denne avgjersla til Stortinget.

SV og Venstre har meint at avgjersla om sjødeponi i Førdefjorden er eit så viktig spørsmål at det må avgjerast av Stortinget. Det har me dessverre ikkje fått fleirtal for. Men saka er ikkje avgjort, og SV oppmodar no regjeringa til å følgja fjellvettsreglane også for Engebøfjellet ved Førdefjorden: Vend i tide – det er inga skam å snu. Det forventar vi også at regjeringa sine støtteparti, Venstre og KrF, pressar regjeringa på, seier Holmås.

Han trur likevel ikkje kampen om Førdefjorden er over.

SV trur det er så sterk folkeleg mobilisering for framtida til Førdefjorden, at siste ord ikkje er sagt i desse sakene. Utsleppsløyvet er no anka til statsråd, og må derfor handsamast på nytt av regjeringa. Regjeringa bør merka seg at det er betydeleg skepsis på Stortinget, seier Holmås.

Terje Aasland i Arbeidarpartiet fortel at det er mange i Arbeidarpartiet som er imot sjødeponi, og at dei vil følga utviklinga i saka nøye.

– Det er eit mål i seg sjølv å handtera gruveavfallet på ein annan måte. Det er deponeringa av gruveavfall som er hovudproblemet, og eg meiner at det må vera mogleg i 2015 å finna ei løysing for gruveavfallet som ikkje utset fjordane våre for unødig skade.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE