Raudt går mot forslaget frå utdanningsdirektoratet til ny læreplan, om at det skal innførast berre ein karakter for norskfaget.

Svein Olav B. Langåker

– Fjerning av sidemålskarakteren vil svekkje betydninga av nynorsk i skulen, seier AU-medlem i Raudt, Stian Nicolajsen.

– Me veit at norske elevar har svake prestasjonar i sidemål, og spesielt i nynorsk. I denne situasjonen vil det vera å gjere norske elevar ein bjørneteneste å fjerne dokumentasjonen på ferdigheitane i sidemålet. Me fryktar at dette ytterlegare vil svekkje nynorsken si stilling i skulen, og føre til at betydninga av sidemålet blir mindre i karaktersettinga, seier Nicolajsen.

Undrande
Partiet stiller seg undrande til korleis endringa skal praktiserast, og meiner at utdanningsdirektoratet ikkje skjønar konteksten forslaget er i.

– Det store fleirtalet av norske elevar har nynorsk som sidemål, og dessverre er skriftmålet lite populært blant mange elevar og foreldre. Lærarane vil bli satt under eit stort press for å vege prestasjonar i hovudmålet høgast hjå elevar med dårlege sidemålskunnskapar, seier Nicolajsen.

– Poenget med læreplanar og karakterar er å sikre elevane eit læringsutbytte uavhengig av den enkelte lærar. Med èin norskkarakter skyv ein alt ansvaret for den til tider vanskelege jobben med å lære elevane nynorsk over til læraren. Det er i utgangspunktet ikkje ein dårlig idé å redusere fokuset på resultat og måling i skulen, men det er å byrje i heilt feil ende å fjerne karakteren i eit fag elevane slit i og som er under press, seier Nicolajsen.

Krev meir utgreiing
Eit minstekrav frå partiet er at det må gjennomførast grundige undersøkingar for å finne den eventuelle læringseffekten av forslaget.

– Dei få forsøka som er gjort manglar vitenskapleg tyngde i fagmiljøet. Ein slik endring kan få store konsekvensar for nynorskens stilling i Noreg, og må bli grundig utreida, seier Nicolajsen.

– Det er breid politisk einigheit om at Noreg skal ha to likestilte skriftmål, og det er dokumentert at to skriftmål styrkjer nordmenn sine språkferdigheiter, som óg gjer det lettare å beherske fleire språk. Dette forslaget må sjåast i denne samanhengen, og er på sett og vis eit forsøk frå byråkratiet å kuppe den vedtatte norske språkpolitikken, seier Nicolajsen.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40
ANNONSE