Elevorganisasjonen meiner meir makt over timeplanen kan gjera elevar meir motiverte på ungdomsskulen.

mm

 Denne våren kjem det ei heilt ny stortingsmelding om ungdomsskulen. Elevorganisasjonen har meiningar om korleis dei siste tre åra i grunnskulen kan bli betre.

– Elevundersøkinga frå i haust viser tydeleg at motivasjonen til elevane dalar allereie frå 4. klasse på barneskulen, og når det absolutte botnnivået på ungdomsskulen. Viss elevanei i større grad får velje kva dei skal jobbe med trur me at faga vil kjennast meir relevante, seier Andreas Borud påtroppande leiar i Elevorganisasjonen til VG Nett.

Ein fjerdedel
Elevorganisasjonen vil at elevane skal få råderett over cirka éin fjerdedel av timeplanen i faga matte, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

LES OGSÅ: Får ikkje tilpassa undervising

– I praksis tyder det at faga i stor grad blir som før, men at skulane opnar for at elevane kan velje ein fordjupingsdel basert på eigne interesser i løpet av skuleåret. I norskfaget til dømes, kan ein sjå for seg at elevane vil fordjupa seg i mediehistorie, litteraturhistorie eller sakprosa, medan det i samfunnsfag kan vere historie, geografi, politikk eller filosofi, seier Borud til VG Nett.

Er det ein god ide å la elevane få bestemma meir over timeplanen?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.30

LES OGSÅ

ANNONSE