Forbodne russebussar og flytting av russtida – dette går regjeringa inn for

Sidevende sete og ståplassar kan bli ulovleg i russebussar i 2025, og russetida kan bli flytta innan 2026.

NPK-NTB-Alexander Vestrum
Publisert

Regjeringa gjer ei rekke grep med russetida og vil innan to år flytte ho til etter eksamen. I tillegg skal russebussane bli mykje sikrare.

Jonas Gahr Støre vil at russefeiringa skal bli endra. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Til VG seier statsminister Jonas Gahr Støre at han unner ungdom feiring etter 13 års skulegang.

– Vi skal ha forståing for det og gle oss med russen. Men russefeiringa har komme ut av kontroll. Den er prega av ekskludering, gruppepress, kommersielle krefter og er belastande for mange unge. Slik skal vi ikkje ha det, seier Støre.

Eige prosjekt i fylkeskommunane

I tillegg til flyttinga av russefeiringa har regjeringa gitt fylkeskommunane i oppdrag å utvikle ein nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til ei ny og meir inkluderande russefeiring. Dette prosjektet går under namnet «Endret avgangsmarkering 2026». Dessutan blir det skjerpa tilsyn med den kommersielle russeindustrien.

Når det gjeld russebussar, har Samferdselsdepartementet bede Vegvesenet å sjå på forbod mot bruk av sidevende sete og ståplassar i russebussar under køyring.

Departementet ber Vegvesenet mellom anna sjå på forbod mot bruk av sidevende sete og ståplassar i russebussar under køyring.

Jon-Ivar Nygård er samferdselsminister. Foto: Stortinget

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Det gjeld sjølvsagt også for russen. Mange russebussar har ei utforming og bruk som gjer passasjerane ekstra utsette ved ulykker. Det vil vi gjere noko med. Vi kan ikkje vente til det skjer ei alvorleg ulykke med personskade eller dødeleg utfall, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Sidevende sete og ståplassar

Bakgrunnen for grepet er at bussar med sidevende sete er blant dei mest populære russebussane, i tillegg til å vere blant dei eldste russebussane, opplyser departementet. Sidevende sete kan vere farlege i kollisjonar eller ved kraftig bremsing – og dei er vanskeleg å kombinere med setebelte.

Nygård understrekar at bussar med mange ståplassar er laga for bruk i kollektivtrafikken i tettbygde strøk med lågare fartsgrenser.

– Russebussar fungerer ofte som rullande festlokale og skil seg dermed vesentleg frå den opphavlege bruken, seier han.

Kontaktar svensk kollega

Departementet ser at russebussar blir bygde om og godkjende, mellom anna i Sverige, med ei utforming som ein ikkje godkjenner i Noreg.

– Eg vil ta kontakt med den svenske kollegaen min for å sjå korleis vi kan samarbeide for å unngå dette framover, seier samferdselsministeren.

Nygård viser ein auke i at russ leiger inn utanlandsregistrerte bussar med sjåførar. Frå 1. januar vart moglegheita for dette avgrensa. No er det berre tillate for utanlandske busselskap å transportere passasjerar på norske vegar i maksimalt 20 samanhengande dagar og maksimalt 30 dagar totalt per kalenderår.

– Det er ein auka risiko både ved utforminga av russebussar og måten dei blir brukte på. Vi er bekymra for at skadeomfanget kan bli stort ved ei ulykke. Derfor ønskjer vi å jobbe førebyggjande – slik vi gjer på alle område i trafikktryggleiksarbeidet, seier Jon-Ivar Nygård.