Mehl vil stoppe unge gjengkriminelle: Kjem med fleire forslag

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og regjeringa foreslår no ei rekkje nye tiltak i arbeidet mot gjengkriminalitet.

NPK-NTB
Publisert

Forslaga vart behandla i regjeringskonferanse fredag og blir no sende til Stortinget, skriv NRK.

– Endringane som no blir føreslåtte viser at kriminalitet har konsekvensar. Det er viktig at straffegjennomføringa tek omsyn til føresetnadene til den enkelte og samtidig set tydelege grenser. Barn og unge som gjer seg skuldig i kriminelle handlingar skal no møtast med ein rask og treffsikker reaksjon, seier Mehl i ei pressemelding.

Dette er forslaga til regjeringa:

  • Bruk av fotlenkje ved forbod mot kontakt og opphald.
  • Raskare iverksetjing av straff.
  • Å følgje opplegget med ungdomsstraff skal ikkje lenger i praksis vere frivillig ved alvorleg kriminalitet, ifølgje regjeringa, som er kritisk til at fengselsstraff blir brukt i lita grad ved brot på opplegget. Dei foreslår derfor meir bruk av tvang.
  • Domstolane skal også kunne kombinere ungdomsstraff med fengsel utan vilkår i inntil 6 månader, i staden for dagens lovverk kor unge berre risikerer fengsel viss dei bryt pliktene i ungdomsstraffa.
  • Ungdommen kan hentast av politiet viss dei ikkje dukkar opp i samband med straff.

Ny stortingsmelding kjem

Regjeringa vil seinare i haust leggje fram ei ny stortingsmelding om økonomisk kriminalitet med nye tiltak, mellom anna knytt til inndraging av kriminelt utbytte.

– Vi må førebyggje at barn og unge blir rekruttert inn som ein del av kriminelle nettverk, og då må vi også ta nettverka og eventuelle bakmenn. Regjeringa vil slå hardt tilbake mot organisert, økonomisk kriminalitet. Det er viktig at vi ser desse tiltaka i samanheng, seier Mehl.