Det frivillige må bli modernisert for å få med dei unge, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

NPK-NTB
NPK-NTB

Kulturministeren varslar ei ny frivilligmelding neste år.

Det er ti år sidan førre melding.

– Det har skjedd mykje på ti år, og vi må meisle ut ein politikk for det frivillige som er tilpassa den tida vi lever i. Det aller viktigaste for regjeringa er å sørgje for å rekruttere unge i dag til det frivillige, seier Helleland til NTB.

Statsråden seier at det er viktig at dei unge skal føle at det er attraktivt å ta del i det frivillige, og at dei blir skulert.

– Vi er gode på dugnad i Noreg, og regjeringa er opptatt av at vi også skal vere det i framtida. Då må vi få med dei unge, seier kulturministeren.

Vil ha innspel
I juni skal det vere ein stor oppstartskonferanse, der representantar for det frivillige blir invitert til å vere med.

– Meldinga skal omfatte heile alt det frivillige. Vi har ingen avgrensingar, og vi er opne for alle innspel, seier Helleland.

Frivillighet Norge, som er eit samarbeidsforum for frivillige organisasjonar i Noreg etterlyste for få dagar sidan ei ny stortingsmelding om det frivillige. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trekte då fram at det viktigaste for det frivillige er full momskompensasjon og forenkla byråkrati, og at ein høgare del av tilskot blir gitt som frie middel.

– Slike ting må jo bli vurdert i meldinga. Vi må sørgje for at det frivillige har best mogleg vilkår, så vi kjem til å sjå på rammevilkåra og korleis det kan leggjast til rette for at det skal vere enklast mogleg å drive frivillig. Vi ser jo at det frivillige i dag blomstrar som aldri før, og vi må anerkjenne den verdien den representerer, seier Helleland.

Det frivillige skal ikkje erstatte offentlege tenester, men vere eit supplement.

– Utgangspunktet er at det skal vere eit supplement til offentleg tenester. Det er staten som skal ta ansvar for dei sentrale velferdsoppgåvene, men velferdsstaten vil aldri kunne erstatte menneska som bruker av si tid på andre, seier Helleland.

Før påske var kulturministeren med då Røde Kors pakka pulkar og anna utstyr som skal til fjells i påska. Kulturministeren seier at ho er mektig imponert over det arbeidet som blir gjort av dei mange som jobbar frivillig i påskeferien.

Martine Grendahl Sem (t.v.) frå Oslo Røde Kors og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) demonstrerer løft av pasient framfor Sven Mollekleiv (president i Norges Røde Kors). Røde Kors førebudde påskeberedskapen for i år, der ein enorm frivillig innsats blir lagt ned både i fjellet, i byen og gjennom Røde Kors Ungdom. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix /NPK

Ønsker enklare støtteordningar
Røde Kors har beredskap og er til stades over heile landet i påska med cirka 1.200 frivillige på 150 ulike vaktstasjonar. I tillegg tar fleire tusen frivillige del i humanitær aktivitet i sine lokalsamfunn.

– Det er særleg viktig når det offentlege no stenger over ein så lang periode som i påsken, seier president Sven Mollekleiv i Røde Kors.

Han seier at han er glad for at regjeringa vil legge fram ei frivilligmelding.

– Det som vil vere viktig for oss er blant anna at det i større grad blir lagt til rette for ubyråkratiske og enkle økonomiske støtteordningar som sikrar heile det frivillige føreseielege rammevilkår, seier Mollekleiv.

Han seier at det frivillige ikkje må bli sett på som eit verktøy som det offentlege kan bruke til å supplere eller erstatte deira tenester og forpliktingar, men at den har ein eigenverdi.

– Vi håper ei frivilligmelding vil legge til rette for at flest mogleg skal ha moglegheit for å ta del i frivillige aktivitetar. I dag er terskelen for høg for mange, fordi det i mange tilfelle krevjast både pengar og engasjement frå foresatte. Det fører til auka skilnadar og eksklusjon. Vi ønsker jo at det frivillige skal bidra til det motsette, seier Røde Kors-presidenten. (©NPK)

Oppdatert: sundag 4. juni 2017 19.29

LES OGSÅ

ANNONSE