Fleirtal for Ap-forslag om å utvisa meir skjøn.

mm
Faktaboks

DEN NYE FRÅVÆRSGRENSA:

► Fram til 2009 opererte fleire skular med ei lokal fråværsgrense på 10, 15 eller 20 prosent, men den lokale fråværsgrensa blei oppheva av dåverande kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).
► Rekordhøgt fråvær på norske vidaregåande skular skapte ny debatt, og på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet gjennomførte Utdanningsdirektoratet i fjor ein høyringsrunde der 70 prosent av dei spurde sa at dei ønskte ei fråværsgrense.
► I år vedtok Regjeringa ei fråværsgrense på 10 prosent som skulle gjelda frå skuleåret 2016/2017. Rektor kan i spesiell tilfelle godkjenna fråvær på inntil 15 prosent.
► Gyldige grunnar for å vera vekke frå skulen er:
► Helse- og velferdsgrunnar, arbeid som tillitsvalt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, t.d. idrett, religiøse høgtider for elevar som er medlem av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja.

LES FAKTALUKK FAKTA

Innstramminga av dei nasjonale fråværsreglane for vidaregåande skular, som blei innført i haust, har skapt mykje debatt. No ber Stortinget om at regjeringa vurderer justeringar.

Etter dei nye fråværsreglane kan elevane ha maksimalt ti prosent fråvær i kvart fag. I spesielle tilfelle kan rektor godkjenna fråvær inntil 15 prosent.

På bakgrunn av erfaringane så langt, ber Stortinget no regjeringa vurdera om reglane bør gjerast litt meir smidige.

– Særleg bør det vurderast større moglegheit for skjøn for skuleeigarar, eigenmelding frå foreldre/føresette eller myndige elevar ved sjukdom eller andre velferdsgrunnar, og at køyreopplæring som må skje i skuletida, kan gje rett til fråvær utan at det påverkar vurderingsgrunnlaget, heiter det vedtaket.

Vil kvitta seg med heile grensa
Anna Sofie Ekeland Valvatne (bildet) er styremedlem i Hordaland SU og tok initiativ til elevstreiken mot fråværsgrensa no i vår. Ho synest at det er veldig bra at Stortinget ser at dagens fråværsreglar er langt frå optimale.

– Mykje av det som står i vedtaket er veldig bra. Eg meiner likevel at det aller beste hadde vore å fjerne heile grensa og byta den ut med noko anna. Elevane og lærarane kunne kanskje vore med å utforma noko, og ikkje berre politikarar i Oslo? Personleg meinar eg at flexitid er ei god ordning, og det å sørgja for at elevane har det bra på skulen. Det er ikkje slik at anten har ein det gøy og bra, eller så lærer ein. Det går an å gjera begge deler samstundes! seier ho i ein kommentar til Framtida.no.

KOMMENTAR: Kva gjer vi med elevar som slit psykisk, men som ikkje er sjuke nok?

Fråværet har gått ned
Tilbakemeldingar Utdanningsforbundet har fått har vist at fråværet i vidaregåande skule har gått mykje ned etter dei nye fråværsreglane blei innførte, men forbundsleiar Steffen Handal meiner likevel det er for tidleg å seia noko sikkert om korleis ordninga verkar.

– Først når dette har vore prøvd ut ei stund og det ligg føre ei evaluering, kan vi seia noko sikkert om korleis denne ordninga faktisk fungerer, seier han i ei pressemelding.

Handal meiner elles det er viktig å finna gode ordningar som lettar arbeidet til lærarane med å administrera fråværsgrensa.

– Det finst interessante løysingar i nokre fylke allereie. Til dømes har Telemark utvikla ein eigen app, seier Handal.

LES OGSÅ: Fråværsgrensa skaper kaos på legekontora

Røe Isaksen: – Ikkje gift med kvar bokstav
Under debatten i Stortinget viste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til at det kunne vera klokt å få meir erfaring med korleis det nye regelverket fungerer, før ein endrar noko, men samtidig sa han:

– Det er ikkje slik at eg som statsråd er gift med kvar einaste bokstav i regelverket, så justeringar kan vera aktuelt.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.13

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE