Vil ha klimarekneskap i kommunane

Miljøpartiet Dei Grøne vil at kommunane skal kartleggje sine økologiske fotavtrykk.

Tora Hope
Publisert
Oppdatert 06.12.2017 13:12

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vi spurde ungdomskandiatane til partia kva som er den største utfordringa knytt til klima i Sogn og Fjordane. Engebøsaka kjem høgt opp på lista hos fleire av kandidatane.

– I fylket er den viktigaste klimautfordringa absolutt Engebøsaka. Det å dumpe steinslam og gift i Førdefjorden vil få fatale konsekvensar, ikkje berre for dei mange næringane knytt til fjorden, men særleg for økosystemet rundt fjorden. Vi i Miljøpartiet Dei Grøne kjem ikkje til å godta at gruvedrifta skal øydelegge ein heil fjord og alt knytt til den. Vi kjem til å aktivt kjempe mot, til næringa kan tilby oss ein måte å ta ut minerala som ikkje øydelegg miljøet rundt og der minerala blir fullstendig utnytta.

LES OGSÅ: Møllesus eller oljerus?

Det svarar Ida Beate Løken, Ungdomskandidat for Miljøpartiet dei Grøne, SFj.

Tore Storehaug frå Sogn og Fjordane KrF er einig.

– Den største miljøutfordringa er Engebø, men når det gjeld utslepp av klimagassar er nok dei oljerelaterte næringane i Sogn og Fjordane større. Lågare oljepris set fart på den omstillinga som næringslivet og samfunnet står ovanfor viss vi skal nå målet om maksimalt to grader oppvarming. Fylket har gode mogelegheiter til å satse på dei grøne næringane som kjem under eit slik skifte. Då treng vi å styrke dei grøne industriane, halde fram som det sterke fornybarfylket vi er og prioritere dei fornybare næringane som landbruk og fiske.

Vil ha klimarekneskap
For å kutte klimagassutslepp i Sogn og Fjordane ønskjer Løken frå MDG at kommunane skal føre eit tydeleg klimarekneskap som gjer det godt synleg for alle kor stort økologisk fottrykk innbyggaren i kommunen og fylket har.

– Dette for å auke fokuset på kor mykje vi faktisk bruker av ressursar. I tillegg treng vi å betre kollektivtransporten i fylket og lage eit tilbod som gjer det attraktivt for både unge og eldre å velje kollektiv framfor personbil. Det har dessverre vore ein lei tendens dei siste åra, særleg i byane, at der er alt for mykje bil og for dårlege moglegheiter for andre måtar å ta seg fram på. Difor vil vi også sjå på moglegheiter for å bygge sykkel- og gangvegar finansiert av bomringar og parkeringsavgifter.

LES OGSÅ: Klimaforskarar på djupt vatn

Målet har ho klart føre seg.

– For oss i miljøpartiet er målet eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Vi har difor stor fokus på klima i alle saker og tør å gjere dei upopulære vala som må til for å ta klima på alvor!

Storehaug frå KrF er einig i at kollektivløysingane er viktige for å få ned utsleppa i fylket.

– Vi må satse på fornybare næringar, legge opp til gode kollektivløysingar i tettstadane og byane samt få ned utsleppa frå trafikken generelt. Eit viktig prinsipp i dette er at vi må legge opp til at det skal lønne seg å ta miljøvenlege val – som når ein gir gode fordelar ved kjøp og bruk av el-bil eller bilar med låge utslepp, meiner han.

Auka fare for ekstremvêr
Yrla Klein er ungdomskandidat for SV i Sogn og Fjordane. Ho er også imot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Klein meiner den viktigaste utfordringa knytt til klimaendringane i fylket er auka fare for flom, ras og anna ekstremvêr, som til dømes Dagmar i 2011.

– På lang sikt vil også havnivået stige, noko som kan få store konsekvensar for alle som bur ved kysten, også i Sogn og Fjordane, meiner ho.

For å redusere klimagassutsleppa i fylket vil også SV satse på eit betre kollektivtilbod.

– Vi må fremje bruken av utsleppsfrie bilar, som elbil, og erstatte kommunale fossile biler med desse. I tillegg må vi utbetre sykkelvegar, stille strenge miljøkrav til industrien og satse på fornybar energi medan vi samstundes tek omsyn til naturmangfaldet.

LES OGSÅ: Vil vite kva ungdom vil leve av