Det er ikkje storbyane, men nabokommunane til byane og særleg industristader som har den største delen av rusmisbrukarar, ifølgje ei kartlegging frå Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking.

NPK-NTB
NPK-NTB
Kartlegginga viser at industrikommunar har meir enn dobbelt så mange rus- og alkoholmisbrukarar per innbyggjar som storbyane.
 
– Det ser ut til å grunne i historiske forhold, i tillegg til situasjonen som oppstår når industrien mister fotfestet og moglegheitene for jobb blir færre blir færre, seier forskingsleiar Sverre Nesvåg ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (Korfor) i Helse vest til Vårt Land.
 
49 kommunar er med i kartlegginga. Den viser at det i Oslo er færre enn ein av 100 innbyggjarar som er rusmisbrukarar. I Odda er 2,5 av 100 innbyggjarar rusmisbrukarar. Andre industrikommunar med høg del stoffmisbruk blant innbyggjarane er Sauda, Narvik og Tokke.
 
– Den einsidige arbeidsmarknaden fører til at dei mest ressurssterke ungdommane reiser vekk. Dei som blir att har ofte sosiale eller familierelaterte problem, noko som skaper grobotn for alkohol- eller narkotikamisbruk, seier Nesvåg.
 
Kartlegginga viser også at det er ein større del rusavhengige personar busett i kommunar i utkanten av større byar.
 
– Store byar har lenge hatt problem i drabantbyane. No finn vi oftare omfattande rusproblem i kommunane som ligg lenger borte, i randsonen rundt byane, seier Nesvåg. (©NPK)
Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.37
ANNONSE