Samstundes aukar eldre inntektene sine rekordmykje. Sjå kvar flest barn i Noreg lever i fattige familiar!

mm
Faktaboks

Vedvarande låginntekt reknast ut frå inntekta hushaldninga har i dei siste tre åra.

LES FAKTALUKK FAKTA

74.000 norske born bur i hushaldningar med vedvarande låginntekt. Sidan 2005 har talet på barn i fattige familiar auka med 6500. 7,7 prosent av alle born i Noreg lever no i familiar med vedvarande låg inntekt. Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Til samanlikning har eldre over 67 år hatt ein rekordauke i inntektene sine dei siste 11 åra.

Barn som har innvandra sjølv, eller som er barn av innvandrarar, er meir utsett for vedvarande låginntekt enn andre barn.

LES OGSÅ: Aarebrot om eldre veljarar: Ekle, egoistiske bandittar

Deltek sjeldnare i fritidsaktivitetar
Sjølv om få oppgjev økonomi som årsak til at borna ikkje deltek på fritidsaktivitetar, deltek barn i låginntektsfamiliar sjeldnare i slike aktivitetar. 36 prosent deltek ikkje i det heile.

Talet for dette på dei borna som ikkje er i låginntektsfamiliar er 14 prosent.

Barn i låginntektshushaldninger og hushaldninger med låg utdanning har mindre aktive foreldre, og foreldre med svakare sosiale nettverk.

Les òg: 663.000.000 færre ekstremt fattige i verda

Færrast fattige barn i vest
Oslo (16,4 prosent) og Østfold (10,7 prosent) peikar seg ut som dei fylka der flest barn bur i hushaldningar med vedvarande låginntekt.

Barn i Troms, Finnmark, Rogaland og Sogn og Fjordane, med ned mot 4 prosent i sistnemnde, bur i mindre grad i hushaldningar med låginntekt.

Venstre reagerer
Den raud-grøne regjeringa gjekk hardt ut i Soria Moria-erklæringa og lova å avskaffa fattigdom. No får regjeringa kritikk frå Venstre.

– Jens Stoltenberg må konsentrere seg meir om å skape færre fattige enn å skape færre rike, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til Dagsavisen i ein kommentar.

I ein OECD-rapport frå i fjor viser at Noreg er eit av dei rike landa i verda der forskjellane mellom rike og fattige aukar mest.

I morgon skal finanskomiteen behandla fordelingsmeldinga i Stortinget. Tiltaka som er føreslått er i stor grad vidareføring av allereie eksisterande tiltak.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35
ANNONSE