Natur og Ungdom reagerer på at regjeringa utset klimameldinga til 2012.

mm

Klimameldinga som skal fortelje korleis Noreg skal kutte 20 prosent av klimautsleppa, er utsett til 2012. Meldinga skal fortelje i detalj i kva sektorar kutta kjem og korleis og når det skal kuttast.

– Det blir veldig mykje tautrekking departementa imellom. Alle er einige i målet om 20 prosent kutt, men samstundes kjem kvart enkelt departement til å arbeide for å få ein minst muleg del av klimagasskutta innanfor sin sektor, seier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Adresseavisen.

Opphavleg skulle stortingsmeldinga om klima kome alt i 2010, men vart utsett til 2011. Årsaka til utsettinga var at arbeidet viste seg å vere meir komplisert enn det ein før trudde.

– Ikkje tid til å vente
Natur og Ungdom minner regjeringa om at dei fattige i verda ikkje har tid til vente, og har høge forventingar til den avgjerande stortingsmeldinga.

Klimaforskning viser at massive kutt må til for å unngå dei store, irreversible endringane i klima. Natur og Ungdom meiner at velståande land som Noreg må kutte eigne klimagassutslepp med 40 prosent innan 2020.

– Vi veit kva som skal til for å kutte Norges klimagassutslepp, men likevel utset regjeringa det viktige arbeidet for å redusere konsekvensane av klimaendringane. Samstundes som klimagassutsleppa aukar, kranglar norske politikarar om kven som skal ta ansvar. Det har vi ikkje tid til, seier Ola Skaalvik Elvevold, leiar i Natur og Ungdom.

Han krev at særleg dei største forureinarane, petroleumsindustrien og samferdselssektoren, blir pålagt utsleppskutt i den komande meldinga.

– Når regjeringa tek seg god tid, forventar me òg ei klimamelding som gjev ein seriøs klimaeffekt. Alle sektorar må bidra, men tiltaka i meldinga må særleg fokusere på dei store forurenserne som oljeindustrien og vegtrafikken, seier Ola Skaalvik Elvevold i ei pressemelding.

– Treng berekraftigdepartement
Miljøpartiet Dei Grøne reagerer også på utsetjinga.

– Vi opplever det som veldig symptomatisk at departementa kvar for seg jobbar for at minst mogleg av klimagasskutta skal kome i sektoren deira. Dette hengjer saman med at dei oppfattar kutt utelukkande som negativt. Land som Kina og Tyskland sit no i førersetet som pådrivere for fornybarsamfunnet. Vi risikerer å sitja igjen på perrongen når dette lyntoget går, seier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Dei Grøne i ei pressemelding.

Partiet har programfesta at dei ynskjer eit eige bærekraftdepartement som er overordna dei andre departementa. Funksjonen til eit slikt departement vil vere like mykje å sikre miljø- og klimainteresser, som å bidra til å sikre at samfunnet vårt og næringsliv er førebudd på framtida si “spilleregler” så vi har levebrød etter olja.

Kva meiner du om kranglinga mellom departementa?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.31
ANNONSE