Finansminister Sigbjørn Johnsen vil lytte til ungdom når regjeringa skal leggje planar for åra fram til 2060.

mm

Korleis skal ein finansiera velferdsstaten når det blir færre yrkesaktive bak kvar pensjonist? Finansministeren er oppteken av at vi som lever i dag må dekke behova våre utan å øydeleggje komande generasjonar sine høve til å dekke sine.

– Ikkje berre borna våre – men òg borna deira – skal kunne vekse opp i eit godt samfunn. Det krev at me forvaltar dei ressursane vi har fått frå foreldra våre og besteforeldre berekraftig. Skal vi oppfylle generasjonskontrakten, må vi halde orden i økonomien og forvalte ressursane våre på ein god måte, sa Johnsen til Barne- og ungdomstinget til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 29. april.

Inviterer til ungdomskonferanse
For å få innspel til korleis desse utfordringane kan løysast, inviterer finansministeren til ein eigen ungdomskonferanse. I 2013 skal regjeringa leggje fram ei perspektivmelding, eit langtidsprogram der dei skildrar utfordringane fram til 2060.

LES OGSÅ: Bruker pengane til unge og ufødde

– Eg kjem ikkje til å vere aktiv politikar når desse utfordringane for alvor melder seg, sjølv om me har byrja å sjå teikn til dei allereie i dag. Det er dykk som skal prege samfunnsutviklinga i tiåra framover. Å snakke med dykk gjev verdifulle innspel til diskusjonen om korleis vi skal løyse desse utfordringane, sa finansministeren til delegatane på Barne- og ungdomstinget.

TEMA: SAMFUNNSØKONOMI!

– Me er veldig entusiastiske og glade for at det kjem ein eigen ungdomskonferanse, og me håpar at fleire politikarar vil ta dette dømet til etterfølging, seier leiar i LNU, Gunhild G. Stærk til LNU.no.

Sjå talen til Sigbjørn Johnsen her:

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.30
ANNONSE