NorSun vil investera fire milliardar og tidobla produksjonen i Årdal

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vil investera fire milliardar i norsk solcelle-eventyr

Saka vart først publisert på Porten.no.

Årdal: Norsun i Årdal har tredobla produksjonen sidan oppstarten i 2008, no ønskjer dei å ta nye steg.

SATSAR: Svenn Ivar Fure, administrerande direktør i NorSun, seier dei treng å investera, både for å halda følge med konkurrentane og for å veksa i takt med marknaden. Foto: Pressefoto

– Ei tidobling av produksjonen er det me vurderer er mogleg å oppnå med ei full utbygging på det området me har tilgjengeleg på Årdalstangen. Då er det snakk om ei utviding i tre fasar, seier Svenn Ivar Fure, administrerande direktør i NorSun.

Fabrikksjef i Årdal, Steinar Talle, fortalte tidlegare i dag til TV 2 Nyhetskanalen at dei har planar om å utvida for 150 millionar i første steg, for 1,2 milliardar i andre steg og for mellom 2,5 og 3 milliardar i tredje og siste steg.

Fure skjønar at det høyrest voldsomt ut, men minner om at det ikkje er store tala i internasjonal målestokk.

– Enkelte av konkurrentane våre i Kina er er allereie tre-fire gongar større enn det me blir viss me tidoblar oss. Den skalaen er heilt naudsynt skal me halda fram å redusera kostnadane per eining, seier Fure.

Verda ønskjer solkraft

Bakgrunnen for utvidinga er at marknaden for solenergi veks kraftig. I fjor vart det produsert 30 prosent meir straum frå sola enn prognosane viste på førehand. I dag kjem rundt halvparten av all ny elektrisitet frå fornybare kjelder, eit tal som var utenkjeleg for få år sidan.

GRØN SIRKEL: NorSun brukar rein vasskraft til å produsera silisiumskiver som fangar rein kraft frå sola. Foto: Porten.no

Fornybarpilene peikar berre èin veg, og det har dei gjort ei stund.

– Etterspurnaden er der allereie. Me kunne ha levert mykje meir enn me gjer i dag, viss me hadde hatt kapasitet, seier Fure.

I september skreiv me om planane om å dobla kapasiteten ved fabrikken til NorSun i Årdal. Fure seier dei ikkje har blitt meir ambisiøse på fem månader, men at dei den gong snakka om første fase i utvidinga. No er det snakk om produksjonsnivået etter tredje og siste fase.

– Tidobling er der me kan vera etter full utbygging på Årdalstangen, seier Fure.

Årdal kan ta leiarposisjon

I Årdal er dei ikkje åleina om kunsten å omdanna rein energi til verdifull vare på verdsmarknaden. Aluminiumet til Hydro er òg ettertrakta utanfor landegrensene.

Den administrerande direktøren i NorSun trur Årdal har alle føresetnader for å gjera det skarpt i ei framtid der grøn industri forhåpentlegvis vil stå for ein stadig større del av verdiskapinga.

– Akkurat som aluminium, så er silisiumet me leverer eigentleg krystallisert energi. I Årdal har me fordel av å byggja tett på grøn energiproduksjon. Det pluss avansert teknologi og god drift er den moglegheita norsk industri har til å veksa framover, seier Fure.

Det siste er det inga overdriving å seia at NorSun har planar om å gjera.