Talet på elevar som får spesialundervisning går ned over heile landet. Det blir sett på som positivt.

NPK
NPK

 Grunnen til utviklinga skal vera at det har blitt lagt betre til rette for at elevar med ekstra behov blir inkluderte i den vanlege undervisninga.

– Det er køyrt prosjekt for å få ned talet på elevar med spesialundervisning. Og dette har hatt effekt, seier assisterande utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal Jørn Thomassen til NRK.

Medan 12,6 prosent av elevane fekk spesialundervisning i toppåret 2010, var det i fjor 8 prosent som fekk slik undervisning. I praksis vil det seia 3.913 elevar fordelte på 352 skular. I tillegg var 1.503 elevar utplasserte éin eller fleire dagar i veka utanfor vanleg opplæring.

Gutane er i fleirtal blant elevane med spesialundervisning, og delen elevar som får slik undervisning er tre gonger så høg ved 10. trinn som ved 1. trinn. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE