Professor vil ettergje studielånet til dei som skaffar seg kompetansen som Noreg treng.

mm

Dagens Næringsliv skriv at sjukepleiarar tener like mykje som ingeniørar, slik at det er lite som oppmuntrar til å ta ingeniørutdanning nett no. Dette vil sosiologiprofessor Ivar Frønes gjera noko med.

– Bruk gjeldssletting som verkemiddel
– Dersom staten ettergjev studiegjeld til studentar som utdannar seg i desse retningane, vil fleire velje slik utdanning, seier Ivar Frønes til Teknisk Ukeblad, og peikar på korleis Nokia løyste dette i Finland.

– Nokia inspirerte ungdom til å ta teknologisk utdanning. Paradokset i Norge er at oljetårnet vårt er Noregs Nokia, men Olje-Norge har ikkje inspirert ungdom til å ta teknologisk utdanning. Det er fullt mogleg politisk å gjere dette, på lik line med at studentar i Finnmark får ettergjeve studiegjeld. Man kan òg vurdere slike tiltak som eit generelt verkemiddel for å få ungdom til å ta utdanningar der det trengs, seier Frønes.

Meir ressursar i utdanninga er viktigare
– Ein må vere veldig spesielt målretta dersom staten skal gå inn for forslaget til Frønes om å ettergje studiegjeld. Det er mangel på fagfolk i mange yrke, vi vil heller bruke meir pengar på ressursar ved universitet og høgskular. Dette vil vi få meir att for enn ved å slette gjeld, seier Marianne Aasen, leiar av Kyrkje-, utdannings- og forskingskomitéen på Stortinget, til Teknisk Ukeblad.

– Dersom ingeniørane blir erstatta av lågare kvalifisert arbeidskraft, vil det kunne ramme både produktiviteten i verksemdene og kvaliteten på produkta som leverast. For offentleg sektor vil ei auke i etterspørsel etter ingeniørar gjere at dei vil sakke akterut i konkurransen om kompetent arbeidskraft. For kommunane kan situasjonen bli svært alvorleg med større utgifter som følgje av ei auke i bruken av konsulentar, og totalt sett dårlegare tekniske tenester til innbyggarane i kommunen, fortel Marit Stykket, president i Noregs Ingeniør og Teknologiorganisasjon, på nettsida til NITO.
 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.34
ANNONSE