71 av dei 100 minst likestilte kommunane finn me i Agder-fylka, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

mm

Dette viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Sidan 1999 har dei publisert ein indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske kommunar.

Indeksen blir publisert årleg og gjev kvar kommune i Noreg eit mål på likestilling i kommunen, målt langs tolv ulike indikatorar.

Minst likestilt i Vest-Agder
I Vest-Agder er så mange som 13 av 15 kommunar i gruppa ”låg grad av likestilling”. Dette gjeld òg fleirtalet av kommunane i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Fordeling av inntekt, deltidsarbeid, leiarar i kommunen og kommunestyrerepresentantar er vesentleg lågare enn for landsgjennomsnittet. Dei minst likestilte kommunane skil seg òg ut ved å ha ein skeivare fordeling av kvinner og menn i offentleg og privat sektor enn gjennomsnittet for landet som heilskap.

Fedrekvote i Sogn og Fjordane
Samanlikna med dei likestilte kommunane i Nord-Noreg skil Sokn og Fjordane seg ut ved at mange kommunar har ein høg del fedrar som tek ut fedrekvote eller meir av foreldrepengeperioden.

Fem av dei ti kommunane i landet der fedrar tek ut lengst permisjon – Aurdal, Leikander, Gaular, Luster og Årdal – ligg i Sokn og Fjordane.

Kva meiner du skal til for å få til meir likestilling?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.29
ANNONSE